الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Irnani Binti Ismail
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Membership of Royal College of Physician (Ireland) : Medical and Health Sciences Clinical Medicine - Masters Degree (Clinical Specialist), Royal College of Physician, United Kingdom
  • Bachelor in Medicine, Surgery and Obstetric and Arts - Bachelor Degree, Trinity College Dublin
GENERAL MEDICAL SPECIALTY/GENERAL MEDICAL POSTING 2019/2020
GENERAL MEDICINE & GENERAL SURGERY 2019/2020
GENERAL MEDICINE/CCU/HDW/A&EPOSTING 2019/2020
INTERNAL MEDICINE I 2017/2018 2018/2019 2019/2020
INTERNAL MEDICINE II 2017/2018 2018/2019 2019/2020
SPECIALIZED POSTING 2019/2020