الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Zumahiran Kamaruddin
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Detail


Joined International Islamic University Malaysia (IIUM) in 1997 and is currently a lecturer and Head of Department at the Department of Applied Arts and Design, Kulliyyah of Architecture and Environmental Design (KAED). She was also among the department members who developed the curriculum for Bachelor of Applied Arts and Design programme. She also has held positions as an Academic Advisor and a research consultant at her department and university levels. She has written a number of research papers in local and international journals, book chapters and articles on Malay wood carving, cultura ... show more

  • Architecture - Doctor of Philosophy, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Master of Art & Design (Islamic Ornamentation) - Masters Degree, Universiti Teknologi Mara (UiTM)
  • Bachelor of General Studies - Bachelor Degree, University of Southwestern Lousiana
  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Architecture ~ Heritage and Conservation - Deterioration and conservation of traditional house
  • Humanities ~ Humanities ~ Arts and Culture ~ Ceramic Arts - Pottery and crafts making
  • Humanities ~ Humanities ~ Arts and Culture ~ Islamic Calligraphy - Types of scripts and its application in Art and Design
  • Humanities ~ Humanities ~ Arts and Culture ~ Wood Carving Tradition - Woodcarving in Malay traditional houses
AAD STUDIO 3 ( MAJORING) 2017/2018 2018/2019 2019/2020
AAD STUDIO 4 (MAJORING) 2016/2017
AAD STUDIO 6 (MAJORING) 2018/2019 2019/2020
APPLIED ARTS AND DESIGN (AAD) STUDIO 1 2006/2007 2011/2012 2016/2017 2020/2021
APPLIED ARTS AND DESIGN (AAD) STUDIO 2 2006/2007 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
APPRECIATI0N OF ASIAN ART AND DESIGN 2006/2007 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
CULTURE & HUMAN BEHAVIOUR IN THE BUILT ENVIRONMENT 2003/2004
DEGREE PROJECT 2017/2018
DESIGN THESIS 2017/2018 2019/2020
GRAPHICS COMMUNICATION AND PRESENTATION 2005/2006 2006/2007
HERITAGE AND CONTEMPORARY STUDIES 2019/2020 2020/2021
INTRO. TO BUILT ENVIRONMENT 2017/2018
ISLAMIC CALLIGRAPHY 2004/2005 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
ISLAMIC CRAFTMANSHIP 2006/2007 2011/2012 2012/2013 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
ISLAMIC CRAFTSMANSHIP 2012/2013
PRACTICAL TRAINING 2011/2012
RESEARCH METHODOLOGY 2011/2012 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
SPACE PLANNING AND ERGONOMICS 2005/2006 2006/2007
In Progress
2019 - Present ESTABLISHING COST MODEL FOR CONSERVATION PROJECTS OF HERITAGE BUILDINGS
2019 - Present KAED PUBLICATIONS ON (IDEATIONS IN ISLAMIC ARCHITECTURE AND THE APPLIED ARTS)
2016 - Present Characterization of rules of Malay architectural language and its environmental performance
2016 - Present Elements of Energy, Carbon and Climatic Characterization of Malay Architecture in the Tropics in relation to BIM-Linked Dynamic Environmental Simulation and Analysis
2015 - Present Developing a Method of Preserving Malay Traditional Wood Carving as Cultural Heritage
2012 - Present IIUM Master Plan (Satisfaction Survey of Staff and Students)
2012 - Present Gallery
2012 - Present Eco-Friendly Campus
Completed
2015 - 2019 Developing a Method of Preserving Malay Traditional Wood Carving as Cultural Heritage
2013 - 2017 Urban Marketplace Qualities for Cultural and Economic Regeneration
2013 - 2016 Establishment of Evaluation Specification for Interior Design Students of Practical Training Program
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia's First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate Cultural Landscape Heritage Attributes
2011 - 2015 RU 2011: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Urban and Regional Planning Perspective
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Architectural Perspectives in Relation to Palace, Religious Buildings and Mausoleums
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia's First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Applied Arts and Design Perspectives in Relation to Art, Traditions and Socio-Cultural Elements.
2011 - 2014 RU 2011: Malaysia First Heritage District: Exploring Methodology to Evaluate a Heritage District from the Architectural Perspectives in Relation to Public and residential Buildings
Article
2020 Risk cost analysis in Malay heritage conservation project. Planning Malaysia , 18 (2) pp.59-72
2020 The variants and meanings of Malay motif ornamentation in the urban context: a case study of Putrajaya. Planning Malaysia , 18 (2) pp.219-230
2019 Exploring methodology to evaluate a heritage district from the architectural perspectives in relation to palaces, religious buildings and mausoleums in Kuala Kangsar district, Perak, Malaysia. Journal of Architecture, Planning & Construction Management , 8 (2) pp.28-42
2019 Fosseal - a sealer mechanism for food waste management. Design Ideals , 1 (2) pp.34-40
2019 The role of women in the field of textile design towards development of Pakistani textile industry. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled, pp.110-120
2019 The Balustrade and the ‘kekisi’: a strategy in infusing Malay identity through filters and railings in South East Asian urbanism and architecture: case studies in Melaka and Kedah, Malaysia. Cultural Syndrome , 1 (2) pp.117-132
2019 Ablution Furniture for Multiple User (AFME). The Design Ideals Journal , 1 (1) pp.7-10
2019 Scientific study of physical and chemical properties of elemental carving for woodwork preservation. International Journal of Recent Technology and Engineering , 7 (6S2) pp.113-120
2019 Unity and multiplicity in Islamic geometric and calligraphic expression: a photographic and visual journey of space in nusantara mosques. Cultural Syndrome , 1 (1) pp.22-33
2018 Usability and adaptability of personal mobile devices (pmd) for street vendors with physical impairments. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled , 3 pp.61-68
2018 Multisensory design elements in stimulating learning environment for dyslexic children. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly & Disabled People , 3 pp.39-48
2018 Using terrestrial laser scanner for Malay heritage documentation: preliminary approach to Istana Balai Besar, Kelantan. International Journal of Development and Sustainability , 7 (6) pp.1886-1897
2018 Classifications of classical Malay aristocratic architecture:identifying generic and variant forms. Planning Malaysia : Journal of the Malaysian Institute of Planners , 16 (2) pp.304-322
2018 Review of an alternative seating for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) children. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled , 3 pp.103-109
2018 Portability and flexibility of physiotherapy tools for rehabilitation of people with obesity. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled (IJCWED) , 3 pp.69-78
2017 Innovation of techniques in ‘Ajami as painted wooden wall panelling for living spaces of Syrian houses. Journal of International Academic Research For Multidisciplinary , 5 (5) pp.47-57
2017 Educating applied arts and design students on bamboo crafts through educational trip and studio project. Journal of Education and Social Sciences , 8 (1) pp.91-98
2017 Terminologies that characterize the visual and physical properties of wood carving as cultural heritage. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6198-6202
2017 Techniques of wood carving applied in the architectural elements of Malay vernacular buildings. Journal of Built Environment, Technology and Engineering (JBETE) , 2 pp.198-202
2017 Analytical study of ablution platforms and spaces in selected mosques of Selangor and Kuala Lumpur. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6266-6271
2016 Sustaining the cultural vitality of urban public markets: A case study of Pasar Payang, Malaysia. International Journal of Architectural Research , 10 (1) pp.228-239
2016 Pineapple fibre thread as a green and innovative instrument for textile restoration. International Journal Sustainable Future for Human Security (J-SustaiN) , 4 (2) pp.30-35
2016 Sustainability of multi-generations dwelling: condition survey on old Malay traditional houses in Kuala Kangsar, Perak. Journal of Universal Design In the Built Environment , 2 (2) pp.115-128
2015 Carved arabesques in malay traditional houses: skill, tradition and preservation of identity . Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 5 (1) pp.22-37
2015 Long-roofed houses of northeastern peninsular Malaysia: sustainability of its identity in the built environment. Procedia Environmental Sciences (28) pp.698-707
2013 Sustainability of Malay traditional craft and craftmanship as cultural heritage in Kuala Kangsar, Perak, Malaysia . Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 3 (1) pp.152-170
2011 Configuration of carved components and its layout patterns in Malay timber houses. IJAR International Journal of Architectural Research , 5 (1) pp.7-21

Conference or Workshop Item

2019 Calligraphic of contemporary Malay world: the case of Selangor mosques. In: Exhibition and Lecture Series: Malay Architecture-The Resilience of Tradition from Origins to the Contemporary, 14th-28th January 2019, Penang. (Unpublished)
2018 Physical and safety features of ablution spaces in the mosques of Selangor and Kuala Lumpur. In: 2nd International Conference on Architecture and Civil Engineering, ICACE 2018
2017 Portability and flexibility of physiotherapy tools for rehabilitation of people with obesity. In: 3rd Putrajaya International Conference on Children, Women, Elderly and Disabled People (PICCWED 3),
2017 Methods and techniques of tooling in copper: virtues and practices in the metal craft production. In: UMRAN 2017 National Landscape Architecture Seminar
2017 Analytical study of children outdoor playing environment. In: UMRAN 2017 National Landscape Architecture Seminar
2017 Usability and adaptibility of personal mobile devices (PMD) for street vendors with physical impairments. In: 3rd Putrajaya International Conference on Children, Women, Elderly and Disabled People (PICCWED 3),
2017 Sustaining the traditional wood craft for industrial production by the master woodcarvers of peninsular Malaysia. In: Putrajaya International Built Environment, Technology and Engineering Conference (PIBEC2017)
2017 ‘Ajami as painted wooden wall panelling for living spaces of interior design from two master atisants perspective. In: Putrajaya International Built Environment, Technology and Engineering Conference (PIBEC2017)
2017 Techniques of wood carving applied in the architectural elements of Malay vernacular buildings. In: Putrajaya International Built Environment, Technology and Engineering Conference
2017 Educating applied arts and design students on bamboo crafts through educational trip and studio project. In: Kuala Lumpur International Communication, Education, Language and Social Sciences 8 (KLiCELS 8)
2017 Portability and flexibility of physiotherapy tools for rehabilitation of people with obesity. In: The 3rd Putrajaya International Conference on Children, Women, Elderly and Disabled People 2017 (PICCWED3
2017 Review of an alternative seating for attention deficit hyperactivity disorder (adhd) children. In: "The 3th Putrajaya International Conference on Children, Women, Eldiirly and people with disabilities 2017:Respect diversity, build unity, achieve victory
2016 Analytical study of ablution platforms and spaces in selected mosques of Selangor and Kuala Lumpur. In: International Conference on Architecture & Built Environment (ICABE 2016)
2016 Lecturers’ working time and their achievement of key performance indicators within a code of ethics. In: The 2nd International Convention on Islam, Science and Education (KONGSI '16)
2016 Terminologies that characterize the visual and physical properties of wood carving as cultural heritage. In: International Conference on Architecture and Built Environment 2013 (ICABE2013)
2015 Sustaining the cultural vitality of urban public market. In: The 6th International Conference on Sustainable Future for Human Security (SUSTAIN) 2015
2015 Visual inspection on sources and factors of deterioration in wood components of Malay traditional house. In: International Joint Conference SENVAR-iNTA-AVAN 2015
2015 'Ajami as wood paneling craft in Syrian art and interior ornament. In: International Joint Conference SENVAR-iNTA-AVAN 2015
2015 Sustainablility of multi-generations dwelling: condition survey on old Malay traditional houses in Kuala Kangsar, Perak. In: International Conference
2014 Dilemma in the preservation practice of traditional Malay houses. In: The Asian Conference on Arts and Humanities 2014
2014 Spaces and spatial qualities of traditional urban marketplace: a case study of Pasar Payang. In: Great Asian Street Symposium (GASS2014)
2014 An exploratory review of the relationship between place characteristics and customer’s experience in urban marketplace. In: International Conference on Sustainable Urban Design for Liveable Cities (SUDLiC 2014)
2013 Identifying cultural landscape components in the district of Kuala Kangsar, Perak, Malaysia. In: 2013 ACLA International Symposium
2013 An overview of Malay traditional houses: the relationship of architectural components, cultural heritage and heritage preservation. In: International Conference on Architecture and Built Environment 2013 (ICABE2013)
2010 Carved arabesques with calligraphy, geometry and flora prevalent in the components of Malay Timber Houses. In: International Conference on Arts, Social Sciences and Technology 2010 (iCAST2010)
2010 Carving motifs in timber houses of Kelantan and Terengganu: sustaining Malay architecture identity. In: Conference on Technology and Sustainability in the Built Environment
2010 Visual forms and placement of carved components in traditional timber houses of Kelantan and Terengganu. In: 4th South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC4)

Book

Book Section

2018 Urban syncretism: conscious and unconscious architectural formation of national identity. In: Modernity, nation and urban-architectural form: the dynamics and dialectics of national identity vs regionalism in a tropical city Palgrave Macmillan . ISBN 978-3-319-66130-8 , pp.209-234
2011 Carved components as identity of Malay timber architecture . In: Applied arts and design: application and appreciation of Islamic heritage in contemporary context IIUM Press . ISBN 9789674180300 , pp.43-58
2011 Arabesque design in elemental wood carvings of traditional houses of Terengganu and Kelantan. In: Applied Arts and Design from an Islamic Perspective : Past, Present, Future IIUM Press . ISBN 978-967-0225-74-6 , pp.148-176
2011 Compositional variations of Awan Larat in traditional Malay wood carving: diversity and unity in the expression . In: Applied arts and design: application and appreciation of Islamic heritage in contemporary context IIUM Press . ISBN 9789674180300 , pp.123-131
2011 Islamic calligraphy as compositional elements in carved components of selected Kelantan and Terengganu houses . In: New Approaches in Applied Arts & Design - Creativity and Sustainability IIUM Press . ISBN 9789674180416 , pp.80-88
2010 Placement of carved components in traditional timber houses of Kelantan and Terengganu = Penempatan komponen berukir dalam rumah kayu tradisional di Kelantan dan Terengganu. In: Warisan seni ukir kayu Melayu Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia . ISBN 9789872457190 , pp.129-141